Kategoriarkiv: Økonomi

ØRSTRØM: VERDEN FÅR EN NY ØKONOMISK MODEL

”Når man kigger på hvad den markedsøkonomiske model har bragt os de sidste 15-20 år, så føler jeg ingen trang til at forsvare den. Tænk på, hvad denne model har skabt af problemer i det finansielle system og i forhold til forurening og ressourcespild. Vi kan ikke blive ved med at have et masseforbrug som i dag, vi kan ikke blive ved med at smide væk i stedet for at reparere – det kan enhver se.”

Tidligere direktør i udenrigsministeriet, ambassadør Jørgen Ørstrøm Møller (f.1944), er forfatter til flere end 30 bøger og en enorm række artikler om økonomi. Han varsler nu et helt nyt samfundsøkonomisk paradigme:

”Politikerne tror at krisen er et midlertidigt problem, i virkeligheden afspejler krisen, at vi er på vej ud af industrisamfundet og ind i en helt ny type samfund med helt andre forhold, der kræver helt andre løsningsmodeller.”

Interview af Lasse Blaabjerg

RÆSON: Du har igennem flere artikler nævnt behovet for en ny økonomisk model. Helt kort; hvordan adskiller denne sig fra, hvad vi kender i dag?
ØRSTRØM: Det bliver først og fremmest et spørgsmål om at håndtere knapheder. Under og efter industrialiseringen har vi været vant til at have alt til lave priser. Den fremtidige knaphed på mange ressourcer vil medføre at priserne stiger. Det indebærer, at produktionsprocessen skal tage højde for et andet prisforhold, nemlig at råvarer bliver dyrere mens arbejdskraft bliver billigere. Det næste der sker, er, at forbruget skal omlægges til dels, at varerne bliver mere holdbare, dels at det bliver mindre materielt.
RÆSON: Hvorfor kan markedet ikke selv klare disse udfordringer? Stigende råvarepriser vil ifølge klassisk økonomisk teori føre til, at virksomhederne udforsker alternative produktionsmuligheder? Fx gav 70’ernes oliekriser et voldsomt skub til udviklingen af bl.a. solenergi.
ØRSTRØM: Markedet kan klare det til en vis grad, fx blev råvareprisindekset halveret fra omkring 1900 til år 2000, mens hele denne udvikling blev indhentet i stigninger fra 2000 til 2010. Svagheden i markedsmekanismen er, at denne ikke tager højde for to ting. For det første er der de længerevarende konsekvenser. Råvarepriserne bliver fastsat efter de øjeblikkelige udvindingsomkostninger og ikke af de langsigtede omkostninger. Fx kan man sagtens udvinde ressourcer i dag, uden at der måske om 20 år ikke er noget tilbage. For det andet tager markedsmekanismen ikke højde for mange negative bivirkninger ved udvindingen af råstoffer. Markedsmekanismen er primært privatøkonomisk og profitmæssigt orienteret, mens samfundsmæssige konsekvenser ikke bliver inkorporeret. Derfor kører markedsmekanismen skævt. Det er fx helt hen i vejret, at store virksomheder kører sagsanlæg mod hinanden med erstatningskrav på milliarder af dollars på grund af patent-diskussioner og lignende.
RÆSON: Hvordan skal man helt konkret regulere, for at markedet igen kan fungere langsigtet samt tage højde for de negative eksternaliteter, som du nævner?
ØRSTRØM: Vi skal gøre to ting. Vi skal ændre produktionsprocesserne, og vi skal ændre på forbrugsprocessen. Hvis vi ser på produktionsprocessen først, skal vi indse at begrebet ”produktivitet” er blevet noget andet end det var. Økonomisk teori siger, at produktivitet handler om at producere mere per arbejdstime. Det er baseret på den logik, arbejdskraft er knap, råvarer er rigelige. I fremtiden skal vi vende denne logik på hovedet og dermed gå ud fra, at arbejdskraft er rigelig, råvarer er knappe. Produktivitetsbegrebet skal derfor omdefineres, så det er et spørgsmål om at presse mere output ud af en enhed input. Det indebærer flere forhold. For det første skal vi skal ændre prisforholdet mellem råvarer og arbejdskraft, således at arbejdskraft bliver billigere, mens råvarer bliver dyrere. Derved sparer vi på råvarer og opnår desuden den sidegevinst, at miljøet får det bedre. Næste skridt er, at innovationen skal ændres. Igennem hele industrialiseringen har vi set innovation som et spørgsmål om at spare på arbejdskraft, hvor innovation i fremtiden skal fokusere på at spare på råvarer. Dernæst skal vi fokusere meget mere på genbrug af råvarer, specielt igennem de forskellige dele af produktionsprocessen, hvor vi skal sikre, at der bruges råvarer af lang levetid og høj kvalitet. Det der går til spilde, skal vi nøje overveje, om vi kan bruge i andre henseender.
Japanerne indførte for en del år siden en ny metode til kvalitetssikring. For mange år siden var kvalitet udelukkende et spørgsmål om det færdige produkt – japanerne mente, at kvaliteten afhang af hvert enkelt led i produktionsprocessen. Det samme skal vi nu gøre ved i forhold til genbrug igennem hele produktionsprocessen. McKinsey har netop offentliggjort en rapport, som siger, at hvis man indførte dele af en sådan form for genbrug, så ville man få en besparelse indenfor EU på 380 milliarder dollars, hvilket svarer til 2 % af EU’s BNP. Det næste vi skal gøre er at sikre forbrugsprocessen, således at produktionerne får en meget længere varighed. Et såkaldt varigt forbrugsgode har i dag en levetid på omkring et par år, en mobiltelefon 6 måneder, mens et køleskab vil have cirka 3 år. Dette skyldes bl.a. at producenterne er interesserede i en kortere levetid for deres produkter, så de ikke behøver reparere noget, men blot kan sælge nyt igen. En af de industrisektorer, som har haft størst tilbagegang i USA er reparation af varige forbrugsgoder, fordi folk ikke ønsker at reparere mere men blot smider væk igen, hvilket er et kolossalt spild. Ydermere skal vi overveje, om vi rent faktisk har brug for mange af den nye teknologi, som kommer på markedet. Da jeg var ung trak man sit eget armbåndsur op, såfremt det ikke var selvoptrækkende. I dag har alle og enhver et ur, som kører på batteri – er det virkelig nødvendigt? Tænk på det kolossale samfundsmæssige spild som finder sted, når vi bruger batterier, i stedet for, hver morgen når vi står op, selv at trække vores armbåndsur op. Dertil kommer, at vi i højere grad skal kigge på, hvad egentlig ligger bag det, som økonomerne kalder behovstilfredsstillelse. Hvad er det egentlig der gør, at mennesker får en lykkefølelse? Her viser en hel række undersøgelser, at det i højere grad er ikke-materielt forbrug og det, vi gør sammen med andre, som stimulerer en tilfredshedsfølelse. Det er på de områder, at den økonomiske teori virkelig kommer til kort, da denne teori går ud fra, at mennesker udelukkende handler efter hvad de kan vinde økonomisk. Undersøgelser indenfor hjerneforskning, antropologi, psykologi og sociologi viser,, at lykkefølelsen afhænger af helt andre parametre end økonomisk velstand. De viser også, at menneskets gener og menneskets hjernefunktion i høj grad er tilpasset til at vi gør ting MED og ikke mindst FOR andre.
RÆSON: Men hvordan skal disse ændringer konkret føres ud i livet? Vi må gå ud fra, at enten skal virksomhederne selv skifte fokus eller også skal staterne regulere kraftigere. Virksomhederne mangler dog incitamenter til at ændre sig og staterne er bange for at virksomhederne flygter. Hvilken af disse to aktører skal drive udviklingen?
ØRSTRØM: Det må i sidste instans være en kombination af dem begge. Man må dog se i øjnene, at hvis man vil ændre prisforholdet mellem arbejdskraft og råvarer, så kræver det, at man samtidig går ind og ser på indkomstfordelingen i samfundet. I modsat fald vil det føre til, at arbejdstagerne får en mindre del af samfundskagen, hvilket de selvfølgelig ikke vil være tilfredse med. Det kræver derfor indgreb for at sikre en fair og ligelig fordeling af samfundskagen, hvilket vi har vænnet os til i Danmark. Vi skal desuden ændre skattesystemet. Jeg vil påstå, at om 25-30 år er indkomstskatten afviklet og erstattet med en skat for personens totale forbrug af ressourcer. Det er fuldstændigt logisk, da man i industrisamfundet målte rigdom efter hvor meget man producerede, hvor det i et fremtidigt samfund vil blive målt på, hvor meget man kan spare på råvarerne.
Når man kigger på hvad den markedsøkonomiske model har bragt os de sidste 15-20 år, så føler jeg ingen trang til at forsvare den model. Tænk på, hvad denne model har skabt af problemer i det finansielle system og i forhold til forurening og ressourcespild. I bogen ”Collapse” fremhæver Jared Diamond en række historiske eksempler, hvor samfund, på trods af fuld viden om deres destruktive adfærd, ikke ændrer sig. Budskabet er, at vi tydeligt kan se, at den nuværende økonomiske model styrer mod sammenbrud. Vi kan ikke blive ved med at have et masseforbrug som i dag, vi kan ikke blive ved med at smide væk i stedet for at reparere – det kan enhver se. Hvis vi ser på masseforbruget som for øjeblikket omfatter 500-600 millioner mennesker i Europa og Nordamerika, og forestiller os, at dette skal overføres til Asien med 2,5-3 milliarder mennesker, så er det indlysende, at dette ikke kan lade sige gøre. Det er selvfølgelig en international opgave, men for et land som Danmark kunne det meget vel være, at vi skulle tage fat og begynde at lave disse ændringer først. Sværere det ikke – det er tydeligt, hvad der må gøres.
RÆSON: Hvis du skulle nævne de 3 mest effektive indgreb for at dreje vores samfund i den retning, som du foreslår, hvad skulle de så være?
ØRSTRØM: Jeg ville starte med at kigge på forskning, teknologi og innovation og her i højere grad styre de offentlige økonomiske incitamenter til at spare på ressourcer i stedet for at spare på arbejdskraft. Derefter ville jeg omlægge beskatningen – fra indkomst til ressourceforbrug. Til sidst ville jeg på forskellig vis opfordre til at varige forbrugsgoder virkelig blev varige – fx ved at indføre et mærkat for den forventede levetid for produktet.
RÆSON: Hvad ser du som den største barriere for, at alle disse ændringer bliver gennemføres? Du nævner, at det er tydeligt, hvad der må gøres, og at vi derfor bare skal tage fat. Det samme er dog blevet sagt i klimadebatten, som indtil videre kun har medført meget beskedne, internationale aftaler.
ØRSTRØM: Der skal gøres to ting. For det første skal vi se i øjnene, at den økonomiske teori ikke længere fungerer. Den økonomiske model som vi bruger for tiden er kun økonomisk, og inddrager ikke de mange andre forhold, som er vigtige for et sundt samfund. Det viser sig gang på gang at økonomiske modeller tager fejl, hvilket skyldes, at den adfærd som er indbygget i modellerne slet ikke svarer til virkeligheden. Derfor må man starte med den økonomiske teori og konstatere, at den simpelthen ikke duer længere. For det andet må man trænge igennem til politikerne, og få dem til at se i øjnene, at de udfordringer, vi står overfor, ikke bare svarer til et lille udsving på en kurve. De grundlæggende faktorer har ændret sig, og der skal andre modeller til. Politikerne tror at krisen er et midlertidigt problem, i virkeligheden afspejler krisen, at vi er på vej ud af industrisamfundet og ind i en helt ny type samfund med helt andre forhold, der kræver helt andre løsningsmodeller.
RÆSON: Du siger i en blogkommentar på ”Yale Global” samt her i vores interview, at vi skal have mere fokus på hvad der egentlig gør os glade, og tilrettelægge vores samfund og forbrug efter dette. Men er det realistisk, at der i løbet af de næste årtier sker en verdensomspændende revolution af vore hvordan vi forbruger? I gamle dage samlede man flotte sten – i dag køber man en dyr bil. Mange vil argumentere for, at mennesket er materialistisk i sin natur.
ØRSTRØM: Ja, det tror jeg i høj grad. I dag er aviser og tv fyldte af opfordringer til at forbruge mere; hvis man gør det samme om 25-30 så vil disse være fyldte af opfordringer til at gøre det modsatte, nemlig at forbruge mindre. Jeg tror grundlæggende på de mange undersøgelser som viser, at vores følelse af glæde ikke nødvendigvis er koblet sammen med vores forbrug. Vi har i dag overgivet os til de økonomiske tilskyndelser og i høj grad indrettet samfundet, således at arbejde afhænger af varigt forbrug. Men hvis vi ændrer i samfundsstrukturen således, at forbruget bliver mindre materielt, så kan vi også bruge arbejdskraft her. Der er en undersøgelse der viser, at mere end 30 % af danskere deltager i frivilligt arbejde. Det er dog stadig til gavn for samfundet, så hvorfor går man ikke skridtet længere, og erklærer, at det rent faktisk er arbejde, og derefter giver en form for aflønning? Derved kunne mange af dem udenfor beskæftigelse i dag blive inddraget i samfundet samtidig med at statens udgifter til de arbejdsløse falder.
RÆSON: Hvornår har vi fået denne nye økonomiske model? 10, 20 eller 30 år?
ØRSTRØM: Historien viser, at når samfundet står overfor en krise, som vi gør nu, så vil der ske det, at der før eller siden fremkommer løsningsforslag. John Maynard Keynes skrev bl.a. sin berømte bog om, hvordan man kom ud af datidens krise ved at stimulere forbruget. På et eller andet tidspunkt må det også i dag ske, at der udkommer en bog, som giver os en løsningsmodel. Om det tager 5 eller 10 år, det ved jeg ikke.
RÆSON: Er den bog ikke skrevet? Tim Jacksons bog ”Prosperity Withouth Growth” præsenterer en række løsningsmodeller, som ligger ret tæt på dine?
ØRSTRØM: Jo, ideerne findes. Men de er ikke trængt igennem på en måde, som får vækket politikerne, og får dem til at indse, at det her er, hvad der må gøres.

ILLUSTRATION: Shutterstock/Balazs Toth

Ønsker du en endring for fremtiden? Vennligst følg denne linken og del den videre er du snill: Mvh BORGERPARTIET og Vidar
https://borgeralliansen.wordpress.com/2012/10/17/underskriftskampanje-vennligst-del-dette-med-dine-venner/

Her er en link til BORGERRETTIGHETSPARTIET / BORGERPARIETS Facebook gruppe
http://www.facebook.com/groups/386985903641/?fref=ts

Kilde:
Ræson
Interview af Lasse Blaabjerg
16.08.2012
http://raeson.dk/2012/%C3%B8rstr%C3%B8m-verden-far-en-ny-%C3%B8konomisk-model/

The man who changed Iceland – the message for Greece

The man who forced the government of Iceland to resign and kicked out the IMF representatives from his country, Hordur Torfarson, is now teaching meta-modern democracy throughout Europe.The rest of the world would benefit from following the example set by Iceland: Arresting the corrupt bankers who are responsible for the current economic turmoil.

Full employment contributes above all to achieving human dignity.»
»It’s nice to be important ,but is more important to be nice.»

The true measure of the leader is not how many follower he has,
but how many leaders he creates.

Too many people hold the idea that psychopaths are essentially killers or convicts.The general public hasn’t been educated to see beyond the social stereotypes to understand that psychopaths can be entrepreneurs, politicians, CEOs and other successful individuals who may never see the inside of a prison.

The difference between bankers and the mafia is becoming increasingly indistinguishable.

»Mastering others is strength,mastering yourself makes you fearless.»

Control Your Money or Your Money Will Control You Change your attitude toward debt. Every time you use credit for a purchase think,»Debt is slavery; I am making myself a slave.»

«Manipulators rarely advise you to seek new and diverse information or to ‘learn and research for yourself,’ it tends to be safer for exploitative and irresponsible leaders to keep their citizens in the dark; in their view less independent thought is better. Independent thought leads to an inquiring mind, a mindset that eventually leads to the questioning of authority figures, and that is the one thing that inadequate leaders do not want.»

Governments have never existed to solve problems domestic or international.
Governments and their institutions exist merely to further and secure the
interests of favored groups, but We the People are never the favored group.

Magna Est Veritas Et Praevalebit

Ønsker du en endring for fremtiden? Vennligst følg denne linken og del den videre er du snill: Mvh BORGERPARTIET og Vidar
https://borgeralliansen.wordpress.com/2012/10/03/borgerpartiet-borgerrettigheter-bekjempelse-av-fattigdom-borgerlonn-menneskerettigheter-og-naturvern-osv/

Her er en link til BORGERRETTIGHETSPARTIET / BORGERPARIETS Facebook gruppe
http://www.facebook.com/groups/386985903641/?fref=ts

The financial crash in Iceland in 6 minutes according to ABC´s 20/20.
http://youtu.be/X35R_3ZN-t8

Iceland economic crisis documentary
http://youtu.be/5R7DczXyIcA
http://www.crisiswatch.net/EconomyCrisisList.html

Follow:
http://www.sott.net/ | http://rt.com/ | http://therealnews.com/t2/
http://www.oneworldscam.com/ | http://www.globalresearch.ca/ |http://www.savethemales.ca/ | http://vigilantcitizen.com/

GJELD OG SKYLDIGHET – Mange gjelds slaver i Norge – Verdens rikeste land

HARD VALUTA BLE TIL BLØTE BOBLER SOM SPRAKK

FINANSKRISEN ER EGENTLIG IKKE ET PROBLEM. DEN ER HELLER LØSNINGEN PÅ ET MYE STØRRE PROBLEM SOM GÅR LANGT TILBAKE I TID

Litt for sent har verden plutselig oppdaget at den er tatt på senga. Noen har meget bevisst, langsomt og sikkert ført oss alle inn i en situasjon der vi sitter med mer gjeld enn vi kan betjene. Selvsagt er ikke alle individer satt i like stor økonomisk gjeld, men som kollektiv menneskehet, er vi samlet blitt så gjeldstynget at det kan bety et gedigent paradigmeskifte. En ganske ny og annerledes verden enn den vi er vant til. Selv om dette er åpenbart, er det likevel mange individer som fortsatt raver videre i søvne og ikke aner noen verdens ting om hva som foregår.

Makten og pengene har lenge gått hånd i hånd for å oppnå et definert mål: Å føre den ustyrlige menneskehet til større lydighet, dvs. innføring av et nytt tyranni. Verden vil etter deres mening fungere bedre med en herskende elite og med resten som slaver.

Når man skaffer seg gjeld, gjør man seg til slave til gjelden er betalt. Med kredittkort er man kontinuerlig slave, noe American Express og andre spekulanter har forklart som økonomisk frihet og velstand for å skaffe seg flere slaver. Finansboblen sprakk for flere år siden og Wall Street såvel som London City har fått føle presset. Plutselig har spekulantene også fått føle at ikke alt har gått som planlagt likevel. De har gravd en grav for andre, men faller selv i den, det vil si at vi alle plutselig er blitt fanger av systemet.

Verdens styrtrike elite har for sent oppdaget at milliardene deres kan bli verdiløse dersom det ikke finnes et fungerende marked. Liksom Kina også har fått problemer fordi Amerika og Europa ikke kjøper like mye av deres krimskrams som før fordi så mange i Vesten er blitt arbeidsløse og plutselig fattige uteliggere.

Kredittverdighet har vært ansett som noe attraktivt å være stolt av. Men nå viser dette fenomen seg å være som en giftig slange som biter slangetemmeren. Kreditt har vært et bedrag som har ført de fleste inn i den situasjon de er kommet i. De har blitt lokket til å leve over evne, lurt til å tro på at en godt betalt jobb løser alle problemer og at alt de på forhånd forbruker, vil kunne betales senere. Denne løgn har de fleste trodd på – til nå.

Det som nå skjer, er ifølge mange forståsegpåere en nedsmelting av verdens økonomi og denne utvikling kan lett komme helt ut av kontroll. De rike er derfor meget nervøse, men for de fattige er det ikke et like stort problem. De er vant til å ha det slik, men får selvsagt føle de langsiktige følgene av det som skjer. Industrien kan stagnere, produksjonen bli redusert eller stoppe opp, med ytterligere permiteringer og oppsigelser, konkurser og oppkomst av spøkelsesbyer. Butikkenes hyller blir tømt og ikke fylt opp. Matrasjonering og manglende kunnskap om dyrking av egen mat vil lett kunne føre til desperasjon, horder av sultne mennesker som røver til seg det de finner. Hvis du tror dette bare er fri fantasi, følger du dårlig med og ser ikke skogen for bare trær.

Alle vet at gjeld er skyld og at skyldfølelse er vond å bære på. Derfor er påføring av gjeld og skyld så effektivt for å holde folk fanget og under kontroll. Det slaveri som mange spår vil komme, er nettopp som et resultat av bevisst påført skyldfølelse, iscenesatt av politiske og økonomiske krefter ute i kulissene.

Men visste du at også den religiøse verdens ledere benytter seg av dette knepet for å holde på sine tilhengere som derfor også er fanger i sine forskjellige religiøse systemer? De pålegger sine medlemmer å leve opp til tradisjoner og ritualer, visse lover regler, religiøse koder, gjerninger og offer, kun i den hensikt å få dem til å se at de ikke strekker til og derfor får en sterk skyldfølelse.

Et av de stekeste virkemidlene er det rådende religiøse synet på sex. Et tabu og fy skam og det som verre er. Denne viktige livsdriften er imidlertid gitt oss i gudegave for at livet på jorden skal fortsette. Skyldfølelse og skam omkring sex ble introdusert allerede i Edens hage. Adam og Eva følte seg plutselig nakne. Men da sa Gud: «Hvem har sagt at du er naken?» Det må ha vært slangen alias djevelen som allerede så tidlig i historien ville føre fok i slaveri ved skyldfølelsens mektige kraft.

Både mennesker og dyr, ja selv planter har et seksuelt liv. Alt normalt liv vil av naturen søke å formere seg. Det var et gudommelig påbud fra begynnelsen av: «Bli mange og oppfyll jorden!»

Sex er derfor en gudgitt uimotståelig kraft som dog er forsøkt temmet av maktsyke religiøse ledere, men når det gjøres ved f.eks. krav om sølibat og avholdenhet, kan det blomstre opp i hemmelighet og føre til overgrep av mange slag, spesielt mot barn. Dette har skapt veldige overskrifter og mange kirker og menigheter er blitt rystet av enorme skandaler og erstatningskrav.

Psykopater er eksperter på å påføre sine offer skyldfølelse for å få makt over dem. Verdens politiske, økonomiske og religiøse ledere er derfor ikke så rent lite psykopatiske der de hater å bli kritisert og gransket, men i stedet prøver å tvinge sine flokker til enda større lydighet. Jeg for min del har sett dette bedraget og tar avstand fra alt og alle som lukter av det å påføre noen skyldfølelse for å få makt over dem.

Ønsker du en endring for fremtiden? Vennligst følg denne linken og del den videre er du snill: Mvh BORGERPARTIET og Vidar
https://borgeralliansen.wordpress.com/2012/10/03/borgerpartiet-borgerrettigheter-bekjempelse-av-fattigdom-borgerlonn-menneskerettigheter-og-naturvern-osv/

Her er en link til BORGERRETTIGHETSPARTIET / BORGERPARIETS Facebook gruppe
http://www.facebook.com/groups/386985903641/?fref=ts

Kilde:
Roald Amundsen
Søndag 12. august 2012
http://www.fagervoll.info/36727425

Skammelig og uverdig av Norge – Komplottet mot Arvid Birkeland

Over elleve år i fengsel i Brasil. Det er foreløpig fasit etter at Arvid fikk dommen for hvitvasking av penger der.

Økokrim i Norge sier klart og tydelig at Arvid har hatt legale og beskattede midler som han førte over til Brasil, men de tok aldri bryet med å forsikre seg om at dommeren i Brasil virkelig fikk de rette opplysningene. Heller ikke i så tydelig form at det ikke kunne misforstås, bl.a ved å oversette alle saksdokumenter.

I stedet har Økokrim, diverse justisministere og representanter for utenriksdepartementet i 5 – FEM – år konsentrert seg om å fraskrive seg ansvar, bortforklare sine muligheter for å hjelpe, og vasket sine hender titt og ofte.

Statsadvokat Kavlie i økokrim har i radiointervju bedyret at de IKKE har noen grunn til å mistenke Arvid for noe slikt, og det er vel og bra. Men å signere en utskrift av dette intervjuet oversatt til portugisisk, det ville han ikke. Selv ikke etter at Arvids advokat i Brasil hevdet at et slikt signert dokument fra en norsk statsadvokat nærmest kunne sette Arvid fri på dagen.

Vi har i fem år vært vitne til en tragisk farse der norske myndighetspersoner har inntatt roller som unnalurere, livende redde for å ta ansvar for egne tidligere handlinger.

Skammelig forsømmelse.

Adresseavisens leder i dag kaller det for grov ansvarsfraskrivelse og skammelig norsk forsømmelse. De skriver videre at engasjementet til Arvids støttespillere i Norge “preller av på utenriksminister Jonas Gahr Støre, justisminister Grete Faremo og andre myndighstspersoner som faktisk har makt til å påvirke prosessen. Det er påfallende hvordan de lukker øynene og holder for ørene i denne saken.”

Vi kunne ikke vært mere enig. Adresseavisen slår hardt og treffer mange spikre på hodet i dag. De skriver videre at ” Sivilombudsmannen har tidligere påpekt at Økokrim ikke har gjort noe direkte galt. Selv om det er riktig, er det grunn til å klandre politi- og påtalemyndighet for at Birkelands rettssikkerhet ikke er ivaretatt. Iveren etter å finne bevis mot Birkeland var det ingenting i veien med. Viljen til å formidle bevis til brasiliansk påtalemyndighet som taler i Birkelands favør, har vært helt fraværende.”

Les hele lederen her: 

Les artikkel i NRK her

Uvirkelig

Vi som har fulgt saken tett i noen år har underveis mange ganger måttet gni oss i øynene og spørre oss selv om vi faktisk så og hørte riktig. Vi er vant til at privatpersoner noen ganger inntar feige, usanne og steile holdninger når de blir konfrontert, men at representanter for norske myndigheter – faktisk et bredt politisk og administrativt panel på toppnivå – viste samme nykker, da trodde vi det først ikke. Vi VIL ikke tro det, fordi vi er glad i landet vårt. Vi VIL ikke tro det fordi Norge er et godt land å bo i, uten korrupsjon og annet riff raff . Vi VIL at det fortsatt skal være slik. Vi VIL IKKE oppdage feighet, unnaluring og ansvarsfraskrivelser i bøtter og spann.

Men vi måtte krype til korset og innse det. Innse at ideen om et trygt, rettferdig og medmenneskelig statsapparat og toppolitikere var en illusjon. Innse at kjeden ikke er sterkere enn det svakeste leddet, og det svakeste leddet i statsapparatet er mennesker som av ulike årsaker ikke VIL. De vil ikke høre, de vil ikke se, de vil ikke, vil ikke, vil ikke.

Vi har skammet oss på Norges vegne flere ganger når vi har sett og hørt disse representantene for oss som nasjon i denne saken. For vi soler oss også av og til i glansen av landet vårt som en forkjemper for rettferdighet og medmenneskelighet rundt om på vår vakre klode. Det føles som velvære noen ganger når Norge blir rost opp i skyene for sitt store globale hjerte. Mange av oss liker å kjenne denne varmen som brer seg i brystet når det lille landet vårt får heltestatus på store internasjonale arenaer.

Nå føles hele greia skammelig, det gir flau og besk smak i munnen. Vi har fått noen glimt bak fasaden og oppdaget at mye bare er kulisser. Det som smerter mest er kanskje at noen få enkeltpersoner – en statsadvokat i Økokrim først og fremst, og tre justisministere – med litt ekstra innsats og et pennestrøk kunne ha rettet opp situasjonen helt for Arvid.

Statsadvokat Kavlie: Hadde du stått ved de ordene du fremførte i NRK, og underskrevet avskriften av intervjuet , så kunne 5 års mareritt for en liten familie langt borte fått en brå og lykkelig slutt. Det hadde kostet deg så lite, så lite. Om det mot formodning ikke hadde ført helt frem, så hadde du i hvert fall prøvd. Du hadde vist at du VILLE rette opp fadesene deres.

I skrivende stund tenker jeg: Vil vi ha slike mennesker i maktposisjoner i landet vårt? Det paradoksale er at alle de med makt som nekter å hjelpe Arvid, faktisk blir lønnet av penger som også Arvid betalte i skatt, moms og andre avgifter i de årene han hadde store inntekter i Norge.

Rotet seg bort

Arvid har ikke “rotet seg borti noe” i utlandet, slik mange gjør, og som norske myndigheter jevnlig prøver å hjelpe. Arvid har blitt fratatt alt han eier, sittet i husarrest med ingen muligheter til å tjene til livets opphold for seg og familien i 5 år fordi ØKOKRIM rotet seg borti noe.  Økokrim rotet seg borti en sak fordi de ikke ga fullstendige og riktige opplysninger når de ble bedt om det for mange år siden. De rotet seg enda mere bort da de begynte å vaske hendene sine i stedet for å ta affære og rette opp fadesen med feilinformasjon om Arvids inntekter og formue som lovlig ble overført til Brasil.

Justisdepartementet og Utenriksdepartementet har rotet seg bort. De har, på samme måte som Økokrim, vært mest opptatt av å vaske hendene sine i stedet for å skjære igjennom og ta affære. Det kunne de ha gjort, for det har de myndighet til. Men de ville ikke. De vasket hender i stedet. Til og med på Stortingets talerstol har to justisministrer stått og vasket hender i denne saken. Flere ganger, faktisk.

Rydd opp etter dere!

Dommen til Arvid kan heldigvis ankes. Hvis ikke så vet jeg ikke hva jeg ville gjort – jeg frykter for at jeg hadde dratt til Tigerstaden og foretatt meg dumme ting. I ren frustrasjon over en uverdig statsadministrasjon som skuffer meg så enormt.

Nå har dere én sjanse, folkens: Kavlie i Økokrim, justisminister Faremo og utenriksminister Gahr Støre. Skjær i gjennom, bruk de veiene og midlene dere har til rådighet og rydd opp etter dere! NÅ!

Hvis ikke så står dere samlet til ansvar for 5 års smerter etterfulgt av 11 års lidelse i et brasiliansk fengsel for en uskyldig nordmann. Dere står også til ansvar for hans familie, som lider like mye som Arvid. Men dere har denne ene sjansen. Etter ankesaken er det for sent.

Ønsker du en endring for fremtiden? Vennligst følg denne linken og del den videre er du snill: Mvh BORGERPARTIET og Vidar
https://borgeralliansen.wordpress.com/2012/10/03/borgerpartiet-borgerrettigheter-bekjempelse-av-fattigdom-borgerlonn-menneskerettigheter-og-naturvern-osv/

Her er en link til BORGERRETTIGHETSPARTIET / BORGERPARIETS Facebook gruppe
http://www.facebook.com/groups/386985903641/?fref=ts

Kilde:
Støttegruppen for Arvid Birkeland
04/07/2012
http://hjelparvid.com/skammelig-og-uverdig-av-norge/

ICELAND. No news from the Icelandic Revolution?

No news from Iceland? Why? How come we hear everything that happens in Egypt but no news about what’s happening in Iceland:

In Iceland, the people has made the government resign, the primary banks have been nationalized, it was decided to not pay the debt that these created with Great Britain and Holland due to their bad financial politics and a public assembly has been created to rewrite the constitution. And all of this in a peaceful way. A whole revolution against the powers that have created the current global crisis. This is why there hasn’t been any publicity during the last two years: What would happen if the rest of the EU citizens took this as an example? What would happen if the US citizens took this as an example.

This is a summary of the facts:

 • 2008. The main bank of the country is nationalized.
 • The Krona, the currency of Iceland devaluates and the stock market stops. The country is in bankruptcy.
 • 2008. The citizens protest in front of parliament and manage to get new elections that make the resignation of the prime minister and his whole government.
 • The country is in bad economic situation.
 • A law proposes paying back the debt to Great Britain and Holland through the payment of 3,500 million euros, which will be paid by the people of Iceland monthly during the next 15 years, with a 5.5% interest.
 • 2010. The people go out in the streets and demand a referendum. In January 2010 the president denies the approval and announces a popular meeting.
 • In March the referendum and the denial of payment is voted in by 93%. Meanwhile the government has initiated an investigation to bring to justice those responsible for the crisis, and many high level executives and bankers are arrested. The Interpol dictates an order that make all the implicated parties leave the country.

In this crisis an assembly is elected to rewrite a new Constitution which can include the lessons learned from this, and which will substitute the current one (a copy of the Danish Constitution).
25 citizens are chosen, with no political affiliation, out of the 522 candidates. For candidacy all that was needed was to be an adult and have the support of 30 people. The constitutional assembly starts in February of 2011 to present the ‘carta magna’ from the recommendations given by the different assemblies happening throughout the country. It must be approved by the current Parliament and by the one constituted through the next legislative elections.

So in summary of the Icelandic revolution:

 1. Resignation of the whole government.
 2. Nationalization of the bank.
 3. Referendum so that the people can decide over the economic decisions.
 4. Incarcerating the responsible parties.
 5. Rewriting of the constitution by its people.

This move is what got Julius Ceasar killed in ancient Rome. He reduced the mortgage debt of the population by 50%. This would be a viable solution to the problem. Bank shareholders and holders of mortgage debt instruments would suffer, so your life insurance policy and retirement savings might become worthless, but your house would be clear title. This is awesome. It shows when the people DO STAND UP they have more power and win against the corrupt bankers and politicians of a country. Iceland is forgiving and erasing the mortgage debt of the population. They are putting the bankers and politicians on the «Bench of the Accused.» Which means I assume they are putting them on trial for corruption.

Now the rest of people of the world need to start doing the same thing. We all need to stand up and against all the corruption and fraud of politicians that are puppets of the banks and corporations. The government of Iceland has forgiven the mortgage debt for much of its population.

This nation chose a very different way of stopping the crisis from the rest of European countries. It decided to hear the requests of the population and to put politicians and bankers on the bench of the accused three years after their financial excesses would sank one of the most prosperous economies in 2008.

Have we been informed of this through the media? Has any political program in radio or TV commented on this? No! The Icelandic people have been able to show that there is a way to beat the system and has given a democracy lesson to the world!

Related Posts

Ønsker du en endring for fremtiden? Vennligst følg denne linken og del den videre er du snill: Mvh BORGERPARTIET og Vidar
https://borgeralliansen.wordpress.com/2012/10/03/borgerpartiet-borgerrettigheter-bekjempelse-av-fattigdom-borgerlonn-menneskerettigheter-og-naturvern-osv/

Her er en link til BORGERRETTIGHETSPARTIET / BORGERPARIETS Facebook gruppe
http://www.facebook.com/groups/386985903641/?fref=ts

Source:
Knowledge if Today.org
Wednesday, May 9, 2012
http://www.knowledgeoftoday.org/2012/05/iceland-news-icelandic-revolution.html?m=1

Korrupsjonssiktet bankansatt fikk 10.000 kroner per lån

ETTERFORSKER FORTSATT: Økokrim under ledelse av Trond Eirik Schea etterforsker fortsatt tre personer for korrupsjon og bedrageri.

Investor siktet for å ha bestukket DNB-ansatt til å gi millioner i lån.

Ifølge Dagens Næringsliv skal investor Øyvind Hornnæss og en av hans medarbeidere ha gitt en ansatt i DNB opptil 10.000 kroner for hvert lån han innvilget på feil grunnlag.

Nå er alle tre siktet for korrupsjon av Økokrim.

Lånene skal være gitt til hyttekjøpere i et prosjekt Hornnæss har under utvikling i Skiptvedt i Østfold.

Den DNB-ansatte skal ha innvilget 14 lån, med sikkerhet i hyttene. De var imidlertid ikke en gang påbegynt da lånene ble innvilget.

Den DNB-ansatte skal ha innrømmet å mottatt bestikkelser, og fikk sparken fra banken tidligere i år, skriver Dagens Næringsliv.

Den tredje siktede, en av Hornnæss’ medarbeidere, skal tidligere ha vært den DNB-ansattes sjef i en annen bank.

Investorene selv avviser alle anklager.

– Dette stiller jeg meg helt uforstående til. Jeg har ikke betalt penger til noen, sier han til Dagens Næringsliv.

Likevel fikk DNB rettens medhold til å ta arrest i Hornnæss’ bolig tidligere i år. Hornnæss hadde lagt ut villaen i Holmenkollen til salgs for 17,9 millioner kroner.

DNB fikk arrest for 13,6 millioner kroner boligen, som er summen banken mener å ha tapt på hytteprosjektet i Østfold.

Ønsker du en endring for fremtiden? Vennligst følg denne linken og del den videre er du snill: Mvh BORGERPARTIET og Vidar
https://borgeralliansen.wordpress.com/2012/10/03/borgerpartiet-borgerrettigheter-bekjempelse-av-fattigdom-borgerlonn-menneskerettigheter-og-naturvern-osv/

Her er en link til BORGERRETTIGHETSPARTIET / BORGERPARIETS Facebook gruppe
http://www.facebook.com/groups/386985903641/?fref=ts

Kilde:
E24
Publisert: 08.10.2012
http://e24.no/korrupsjonssiktet-bankansatt-fikk-10-000-kroner-per-laan/20283641

What We Can Learn From Iceland (VIDEO)

«For all the fearmongering we hear out of our politicians on the right about how heaven forbid we’re going to turn into Greece, the one country you never hear them talk about any more is Iceland. The reason they don’t is, as Cenk Uygur explained on his show this Tuesday, they took a different path than the United States after their financial crisis and nationalized the banks, threw some the people responsible for the crash in jail and bailed out the homeowners instead of worrying about only bailing out the banks. And now they’re coming back and their economy is growing again…».*

Ønsker du en endring for fremtiden? Vennligst følg denne linken og del den videre er du snill: Mvh BORGERPARTIET og Vidar
https://borgeralliansen.wordpress.com/2012/10/03/borgerpartiet-borgerrettigheter-bekjempelse-av-fattigdom-borgerlonn-menneskerettigheter-og-naturvern-osv/

Her er en link til BORGERRETTIGHETSPARTIET / BORGERPARIETS Facebook gruppe
http://www.facebook.com/groups/386985903641/?fref=ts